Xa Hoi Dan Su va Nhung Mo Hinh Thanh Cong Trong Xoa Doi Giam Ngheo Voi Su Tham Gia, Giam Sat Cua Nguoi Dan