Khuyến nghi của CCWG gửi Ban soạn thảo Chiến lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu

KHUY?N NGH?
C?A NHÓM CÔNG TÁC V? BI?N ??I KHÍ H?U (CCWG)
G?I BAN SO?N TH?O CHI?N L??C QU?C GIA V? BI?N ??I KHÍ H?U

Gi?i thi?u

?ây là các khuy?n ngh? ???c t?ng h?p và xây d?ng d?a trên ý ki?n c?a các thành viên CCWG thông qua Kh?o sát thành viên CCWG v? các Chính sách Khí h?u ???c th?c hi?n trong tháng 2 và tháng 3 n?m 2021. Các khuy?n ngh? nh?m ?óng góp cho quá trình xây d?ng Chi?n l??c qu?c gia v? Bi?n ??i khí h?u (NCCS) và các chính sách khí h?u liên quan.

B?i c?nh

T?i COP26, Vi?t Nam ?ã có nh?ng cam k?t m?nh m? nh?m thúc ??y vi?c th?c hi?n Th?a thu?n Paris nh? Hi?p ??c Khí h?u Glasgow, Net-Zero vào n?m 2050, Chuy?n d?ch t? ?i?n than sang ?i?n s?ch, Cam k?t gi?m phát th?i khí mêtan, Tuyên b? v? s? d?ng r?ng và ??t… K?t qu? t? COP26 c?ng cho th?y Vi?t Nam v?i t? cách là m?t thành viên tích c?c ?óng góp vào m?c tiêu toàn c?u, ??ng th?i c?n t?ng c??ng các n? l?c nh?m ??m b?o kh? n?ng thích ?ng c?a c?ng ??ng tr??c các tác ??ng b?t l?i c?a bi?n ??i khí h?u. T? ?ó, Vi?t Nam c?n c?p nh?t các chính sách v? bi?n ??i khí h?u c?a qu?c gia ?? ??m b?o phù h?p v?i các m?c tiêu ??t ra t?i COP26 và th?c hi?n Th?a thu?n Paris.

Khuy?n ngh? 1: Thúc ??y quá trình ?i?u ph?i, h??ng d?n tri?n khai các ch? tr??ng, chính sách gi?a các c?p, các ngành.

? c?p qu?c gia, c?n thúc ??y s? ph?i h?p gi?a các B? Tài nguyên và Môi tr??ng, B? K? ho?ch ??u t?, B? Công Th??ng, B? Nông nghi?p và PTNT, B? Tài chính trong tri?n khai các Ch??ng trình, chi?n l??c v? b?o v? môi tr??ng, t?ng tr??ng xanh, s?n xu?t và tiêu dùng b?n v?ng, mua s?m công b?n v?ng h??ng t?i ??t ???c các cam k?t c?a VN t?i COP26.

T?i ??a ph??ng, c?n có các h??ng d?n th?c hi?n c? th? giúp các ??a ph??ng tri?n khai các chính sách qu?c gia phù h?p v?i ?i?u ki?n c?a mình theo l? trình rõ ràng nh?m l?ng ghép ?ng phó v?i BDKH vào các k? ho?ch phát tri?n kinh t?, xã h?i các c?p.

Khuy?n ngh? 2: T?ng c??ng nh?n th?c, n?ng l?c và s? tham gia c?a các bên liên quan, ng??i dân và các nhóm d? b? t?n th??ng trong ?ng phó v?i B?KH.

C?n ti?p t?c tri?n khai các ch??ng trình, k? ho?ch c? th? và th?c ti?n nh?m t?ng c??ng kh? n?ng ti?p c?n thông tin, nâng cao nh?n th?c c?a ng??i dân v? chính sách, các ch??ng trình ?ng phó v?i B?KH c?p qu?c gia và ??a ph??ng. Các thông tin và hình th?c truy?n t?i rõ ràng, d? hi?u h??ng t?i huy ??ng s? tham gia c?a t?ng cá nhân, c?ng ??ng, các t? ch?c xã h?i và ??i tác ?óng góp cho các m?c tiêu khí h?u qu?c gia.

C?n t?ng c??ng s? tham gia c?a các nhóm y?u th?, d? b? t?n th??ng nh?t b?i B?KH nh? tr? em, thanh thi?u niên, ph? n?, các c?ng ??ng Dân t?c thi?u s?, nông thôn, mi?n núi… vào quá trình xây d?ng, tri?n khai các chính sách t?i ??a ph??ng và c?ng ??ng.