Nang cao hieu qua dao tao nghe cho lao dong nong thon huong den giam ngheo o vung dan toc thieu so

ID: 
ET 233B