Khuyen nong va giam ngheo: Nhung lua chon chien luoc tai cong dong dan toc thieu so